Chi tiết về Tác giả

GIA LÂM, VŨ

  • S. 6 (2106) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về bản án, quyết định đ¬ược thi hành ngay
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522