Chi tiết về Tác giả

Công Giao, Vũ

  • S. 11 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Phòng ngừa, xóa bỏ lao động trẻ em trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 8 (2019) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Một số vấn đề lí luận về chủ nghĩa hiến pháp
    Tóm tắt


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522