Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM MOODLE TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÝ - LÝ SINH CHO SINH VIÊN HỆ CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG

Nguyễn Xuân Hòa, Vũ Thị Thúy

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của các phương pháp giảng dạy tích cực học phần Vật lý – Lý sinh trên phần mềm Moodle cho đối tượng cử nhân điều dưỡng năm thứ nhất và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy môn học Vật lý - Lý sinh.Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang kết hợp định tính và định lượng. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ sinh viên hài lòng chung về tài liệu học tập là 76,1%; về hỗ trợ quá trình tương tác giữa giảng viên và sinh viên chiếm 80,3%. Phản hồi của sinh viên về hiệu quả của việc kiểm tra chuẩn bị bài trước khi lên lớp đạt tỷ lệ hài lòng là 77,5%; hiệu quả của hoạt động thảo luận nhóm đạt tỷ lệ hài lòng là 81,7%. Hiệu quả của phần mềm Moodle trong học tập đạt tỷ lệ hài lòng chung là 76,1%.  Khuyến nghị: Cần tăng quá trình thảo luận và tương tác giữa giảng viên với sinh viên cả trên lớp và trên hệ thống elearning của nhà trường; Giáo viên cần tăng cường áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực, tăng cường hình thức học trên hệ thống Elearning. Nhà trường cần khuyến khích áp dụng các giảng viên và sinh viên sử dụng các tính năng của phần mềm Moodle trong học tập để nâng cao chất lượng đào tạo...

 

 

 


Toàn văn: PDF