Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 206, S. 13

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ SỞ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở VIỆT NAM

Phạm Hồng Quang

Tóm tắt


Trong bối cảnh đổi mới giáo dục với yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế, các cơ sở đào tạo giáo viên cần đổi mới chương trình đào tạo cũng như mô hình đào tạo giáo viên. Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên như phát triển năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm, đổi mới quản trị đại học và phát triển môi trường giáo dục đại học sáng tạo. Bài viết cũng đề xuất một số điều kiện thực hiện đổi mới cơ sở đào tạo giáo viên, quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội và yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.


Toàn văn: PDF